Strona główna » Regulamin - Reklamacje - Zwroty

Regulamin - Reklamacje - Zwroty

 

Regulamin sklepu internetowego GlobalGrass

 

 

I. Definicje

 

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego GlobalGrass, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

 1. „Sprzedawca” GlobalGrass sp. z o.o. z siedzibą w Kamocinie, Kamocin 122, 97-306 Grabica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 306213, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 7712783166, REGON 100492721; kapitał zakładowy 200 000 zł;

e-mail: globalgrass@globalgrass.pl, tel. +48 44 616 19 77;

 1. „Sklep” sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej sklep.globalgrass.pl oraz jej podstronach,
 2. „Kupujący” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta lub bez jej zawierania złożyła zamówienie w Sklepie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,
 3. „Konto” konto Kupującego założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 4. „Konsument” osobę zdefiniowaną w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego,
 5. „PB jednoosobowy” – osobę fizyczna zawierająca w ramach Sklepu ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

 

 

II. Postanowienia ogólne

 

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupujących, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na jego odpowiednich podstronach, dodawania towarów z asortymentu Sklepu do schowka oraz stworzenia swego Konta.

 

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

 

§ 4

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Kupującymi umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

 

§ 5

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

 

§ 6

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą bowiem do utrzymania sesji Kupującego po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawarte są w Polityce prywatności.

 

 

III. Założenie Konta

§ 7

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć ikonę „Załóż konto”, która jest dostępna na górnej belce strony Sklepu. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Kupującego w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta. Konto można założyć również składając zamówienie w Sklepie. W tym celu należy zaznaczyć pole „Chcę założyć konto w sklepie”, a następnie dodać hasło w odpowiedniej rubryce formularza.
 2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, e-mail i hasło.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza nieprawdziwych danych.
 4. Kliknięcie przycisku „Utwórz konto” albo wypełnienie formularza podczas składania zamówienia i kliknięcie przycisku „Przejdź do potwierdzenia zamówienia”, powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny, dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.
 5. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem albo PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu czwartego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 15 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

 

§ 8

Sprzedawca zaleca, by Kupujący starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 

§ 9

Po założeniu Konta Kupujący ma możliwość: edycji swoich danych, dodawania i zmiany swoich adresów, zmiany hasła, przeglądu listy zamówień oraz wcześniej kupowanych produktów.

 

 

IV. Złożenie zamówienia

 

§ 10

Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Kupującego. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 

§ 11

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Kupujący w pierwszym kroku powinien wybrać towary i kliknąć znajdujący się przy nich przycisk „Do koszyka”.
 2. Po dodaniu towarów do koszyka, Kupujący ma możliwość usunięcia ich lub dodania kolejnych. Kupujący może również kontynuować zakupy.

Złożenie zamówienia składa się z 4 etapów – „Kroków”:  

 • Krok 1 – Skompletowanie zamówienia, wybór formy płatności i dostawy. Po kliknięciu przycisku „Do kasy” Kupujący przechodzi do następnego kroku.
 • Krok 2 - Szybki zakup, rejestracja lub logowanie. W tym miejscu Kupujący wypełnia formularz, w którym podaje swoje dane, adres. Jeżeli Kupujący posiada Konto, wówczas może dokonać logowania. Jeżeli Kupujący nie ma Konta, a chce je założyć, to powinien podać hasło w odpowiedniej rubryce formularza.
 • Krok 3 – Potwierdzenie zamówienia. Na tym etapie istnieje możliwość zmiany sposobu i miejsca dostawy oraz sposobu płatności. Kupujący może również wskazać dokument sprzedaży, który Sprzedawca wystawi. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
 • Krok 4 – Podsumowanie złożonego zamówienia. Wskazane w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich liczby, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowane do Kupującego przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Kupujący z chwilą kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” składa Sprzedawcy ofertę zawarcia powyższej umowy. Następnie Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Oferty Kupującego. Z chwilą otrzymania przez Kupującego od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty Kupującego, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Kupującego.

 

§ 12

 1. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew tradycyjny. Formą dostawy jest przesyłka kurierska.
 2. Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 13

Kupujący wyraża zgodę na stosowanie przez Sprzedawcę w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

§ 14

Kupujący ma również możliwość dodania towarów do schowka poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku znajdującego się na karcie towaru. Kupujący ma następnie możliwość wyświetlenia towarów dodanych do schowka poprzez wybór odpowiedniej opcji dostępnej w Sklepie.

 

 

V. Zwroty i reklamacje

 

§ 15

 1. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu.
 3. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego przez Sprzedawcę, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta lub PB jednoosobowego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Kupujący powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Sprzedawca zaleca, by Kupujący opakował zwracany towar w odpowiedni sposób, by zabezpieczyć go przed uszkodzeniami na czas transportu. Sprzedawca prosi także o dołączenie do zwracanego towaru paragonu.
 8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi lub PB jednoosobowemu w odniesieniu do umowy:
  1.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta bądź PB jednoosobowego lub służąca spełnianiu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

§ 16

 1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
 2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a lub mailowo na następujący adres e-mail: globalgrass@globalgrass.pl.
 3. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Kupującego umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

 

 

VI. Czas trwania umowy o założenie Konta

 

§ 17

Umowa o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

§ 18

Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a lub e-mailem na adres: globalgrass@globalgrass.pl.

 

 

VII. Zmiany regulaminu

 

§ 19

 1. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
 1. wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem,
 2. zmian sposobów dostawy lub płatności,
 3. modyfikacji ścieżki zakupowej lub zakładania Konta,
 4. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony w zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
 1. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Kupujących, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Kupujących na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
 2. Kupujący, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 18 Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Kupującego z tym dniem.

 

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

§ 20

 1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do towarów kupionych przez Przedsiębiorcę zostaje wyłączona. Wyłączenie to obejmuje także, zgodnie z art. 5564 w zw. z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego PB jednoosobowych.
 2. Dla uniknięcie jakichkolwiek wątpliwości Sprzedawca podkreśla, że postanowienie ustępu powyższego nie znajduje zastosowania do Konsumentów.

 

§ 21

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 22

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

 

§ 23

Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów objętych Regulaminem jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyłączeniem sporów przeciwko Konsumentom oraz PB jednoosobowym, gdzie zastosowanie znajdą ogólnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące właściwości sądów.

 

§ 24

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie https://sklep.globalgrass.pl/regulamin-pm-11.html


 

REKLAMACJE

Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy:

Kamocin 122, 97-306 Grabica

lub mailowo na następujący adres e-mail: globalgrass@globalgrass.pl

W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

Informujemy, że pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

 

ZWROTY

Jeżeli dokonują Państwo zakupu jako Konsument w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego lub PB jednoosobowy tj. osoba fizyczna zawierająca w ramach Sklepu GlobalGrass ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres: Kamocin 122, 97-306 Grabica lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy: globalgrass@globalgrass.pl)

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

GLOBALGRASS Sp. z o.o. z siedziba w Kamocinie
Kamocin 122
97-306 Grabica
e-mail: globalgrass@globalgrass.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

.....................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy : ....................................

Imię i nazwisko konsumenta / Firma PB jednoosobowego

...................................................................................................................................................................................

Adres konsumenta lub PB jednoosobowego

.................................................................................................................................................................................

Podpis ( jeżeli formularz wysyłany jest w formie papierowej) ..........................................................

Data: ..................................................................

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Państwa (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzą się Państwo na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dla Państwa dodatkowych kosztów.

Proszę odesłać lub przekazać nam zwracaną rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta bądź PB jednoosobowego lub służąca spełnianiu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

 


Przejdź do strony głównej
Trawy godne zaufania.
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl